Blog startUP & MŚP

System e-Faktur- Obowiązek od 2024 roku! Sprawdź jak się do tego przygotować lub zleć to Wirtualnej Asystentce.

Już niedługo obowiązują nowe zasady dotyczące wystawiania faktur. Sprawdź!

Co to jest Krajowy System e-faktur?

Krajowy System e-Faktur działa już od początku 2022 r., ale udział w nim jest dobrowolny. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, od 1 lipca 2024 r. będzie to obowiązkowe. Za jego pośrednictwem przedsiębiorcy będą wystawiać faktury VAT, które następnie w czasie rzeczywistym będą udostępnianie kontrahentom. Jedną z zalet KSeF ma być fakt, że system będzie służył do archiwizowania faktur elektronicznych. Zasady wystawiania faktur w KSeF będą skierowane do krajowych dostaw towarów i świadczeń usług dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), a także świadczone na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C) oraz podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe (drobni przedsiębiorcy). Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą również dokumentowane fakturą ustrukturyzowaną.

Kary pieniężne za niewystawianie e-faktur

Projekt przewiduje wysokie kary pieniężne za niewystawianie e-Faktur lub wystawienie ich w nieodpowiedniej postaci. Kary mogą zostać nałożone w sytuacji, w której transakcje dokumentowane będą fakturą bez wykazanego podatku,  a także w sytuacji, gdy podatnik nie wystawi faktury przy użyciu KSeF mimo takiego obowiązku bądź wystawi fakturę w postaci elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem lub nie prześle jej do KSeF w obowiązującym terminie (w przypadku faktur wystawionych podczas awarii KSeF, które podatnik zobowiązany jest dostarczyć do KSeF w ciągu 7 dni po ustaniu awarii). Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami organ podatkowy będzie uprawniony do nałożenia kary w wysokości nawet do 100 proc. kwoty VAT-u wykazanego na fakturze lub do 18,7 proc. wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze. Sankcja nie będzie mogła być niższa niż 1000 zł (albo 500 zł za nieterminowe przesłanie faktury).

Wyzwania wiążące się z wdrożeniem systemu e-Faktur

  • Dostosowanie systemów do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, również w obrocie zagranicznym,
  • Weryfikacja poprawności wystawianych faktur,
  • Dostosowanie systemów IT do nowego, ściśle określonego standardu faktury,
  • Konieczność weryfikacji i standaryzacji danych wskazywanych na fakturach dla całej grupy,
  • Weryfikacja poprawności alokacji i księgowań faktur otrzymanych za pośrednictwem KSeF.,
  • Etap legislacyjny,
  • Projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw – w konsultacjach publicznych.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Przedstawiamy najważniejsze korzyści e-fakturowania:

-skróceniu podstawowego termin zwrotu nadwyżki VAT z 60 do 40 dni. Wyjątkiem będzie realizacja zwrotu podatku VAT w terminie 25 i 15 dni;

-oszczędności w kosztach archiwizacji dokumentów (faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat od końca roku, w którym zostały wystawione);

-uproszczenie korekt

Zleć zadania Wirtualnej Asystentce

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do całego procesu e-faktur, zleć to pomoc dla firm na godziny, która wspiera w działaniu administracyjnym.  

pomoc na godziny, wirtualna asystentka, wirtualni asystenci, zdalna pomoc


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb