Blog startUP & MŚP

Założenie spółki z pomocą wirtualnego biura KROK PO KROKU

Zakładając spółkę przedsiębiorcę czeka wiele obowiązków związanych z formalnościami. Sprawdź jakie.

Przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z formalnościami związanymi z założeniem firmy z biurem wirtualnym.

System S24

Do rejestracji możesz użyć systemu S24, który pozwala całkowicie online założyć spółkę. Jeśli korzystasz z adres wirtualny warszawa, na tym etapie nie jest wymagane wskazanie dokładnego adresu, wystarczy wskazać miasto jako siedzibę spółki. Wskazanie odpowiedniej siedziby biura jest istotne w KRS, dlatego wybierz adres do rejestracji firmy warszawa. Wybór biura wirtualnego jest dobrym rozwiązaniem jeśli szukasz oszczędności. W Polsce wirtualne biuro to usługa świadczona przez firmy, które oferują adres do rejestracji działalności gospodarczej, spółki oraz innych podmiotów. Biuro zapewnia obsługę korespondencji oraz dodatkowe usługi, takie jak wynajem sal konferencyjnych.

O czym należy pamiętać w kolejnych krokach?

Księgowość – to bardzo ważne, aby wybrać odpowiednie biuro rachunkowe. Wybierz usługi księgowe warszawa, aby zapewnić prawidłowy obrót dokumentacji.

Konto firmowe – bardzo istotne do zgłoszenia NIP-8 oraz opłacenia kapitału zakładowego. Nie zwlekaj z tym.

Podatek PCC-3

Jest to opłata dotycząca kapitału zakładowego w związku założeniem spółki. Po dokonaniu takiej wpłaty na kapitał zakładowy, podmiot jest zobowiązany do złożenia deklaracji PCC w odpowiednim urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od dnia dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu.

NIP-8

Kolejną kwestią jest wnioskowanie o NIP-8. Formularz NIP-8 składany jest w momencie, gdy podmiot chce zostać zarejestrowany jako podatnik VAT.

Formularz NIP-8 składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to cyfrowy system, w którym zbierane są dane o rzeczywistych właścicielach firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. CRBR został stworzony w Polsce, aby zwiększyć klarowność struktur własnościowych przedsiębiorstw oraz w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i wspieraniu działań terrorystycznych. W rejestrze przechowywane są informacje o rzeczywistych beneficjentach następujących podmiotów:

spółek jawnych,

spółek komandytowych,

spółek komandytowo-akcyjnych,

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

prostych spółek akcyjnych,

spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

spółek partnerskich,

europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,

spółek europejskich,

spółdzielni,

spółdzielni europejskich,

stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

fundacji.

trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,

Podmioty zarejestrowane w KRS są zobowiązane do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).

Kiedy należy dokonać zgłoszenia? Podmioty, które zostały niedawno zarejestrowane, muszą przekazać dane o beneficjentach rzeczywistych w ciągu 7 dni od momentu ich zarejestrowania. Firmy, które funkcjonowały przed uruchomieniem CRBR, były zobowiązane do zgłoszenia w wyznaczonym czasie po tym, jak przepisy zaczęły obowiązywać.

VAT-R

Należy się zarejestrować do VAT przed wystawieniem pierwszej faktury.


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb