Wszystko co warto wiedzieć – Spółka partnerska

Spółkę partnerską wyróżniają dwie cechy. Sprawdź co musisz wiedzieć!

Dla kogo jest spółka partnerska?

Spółka partnerska jest dla kręgu zawodów, które zostały wymienione wprost przez ustawodawcę i są to zawody:

  • adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.

Spółkę partnerską można założyć tylko dla osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania powyżej wymienionych zawodów.

Odpowiedzialność w spółce

Drugą charakterystyczną cechą spółki partnerskiej jest ograniczeniem odpowiedzialności w zakresie wykonywanych czynności. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej ma dwojaki charakter:

  •  w zakresie wykonywanych czynności zawodowych, każdy ze wspólników ponosi indywidualną odpowiedzialność,
  •  w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem samej spółki wspólnicy ponoszą odpowiedzialność na zasadach właściwych dla spółki jawnej, a zatem odpowiedzialność subsydiarną i solidarną.

Umowa w spółce partnerskiej?

Umowa spółki partnerskiej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Spółka partnerska podlega zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym i powstaje z chwilą jej rejestracji. Nie ma żadnym ustawowych wymogów w zakresie minimalnych wkładów, jakie muszą zostać wniesione w celu założenia spółki. W zakresie opodatkowania, podatnikami dla podatku dochodowego są wspólnicy spółki od przypadającego na każdego z nich dochodu. Wspólnicy mogą dokonać wyboru opodatkowania pomiędzy podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Nie ma możliwości wyboru zryczałtowanego sposobu opodatkowania, ani też zastosowania karty podatkowej.

Ewidencja księgowa dla spółki partnerskiej

Ewidencja księgowa prowadzona jest dla spółki. Spółka jest podatnikiem w zakresie podatku VAT, o ile jest obowiązana do dokonania rejestracji do VAT. Podobnie jak w innych podmiotach, zachodzi konieczność dokonania imiennych zgłoszeń wspólników i pracowników spółki do ZUS.

Gdzie zarejestrować spółkę?

Wybierz wirtualne biuro Warszawa, gdzie znajduje się siedziba HUB Kolektyw i zarejestruj firmę w najbardziej doświadczonym miejscu. Jeśli przebywasz w innym województwie, skorzystaj z biura wirtualnego w Krakowie.

adres firmy, adres firmy w Warszawie, oszczędność kosztów, wirtualne biuro


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb