Blog startUP & MŚP

PROKURENT – Kim jest i czy warto mieć go w spółce?

Zakładając spółkę należy zapoznać się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi zarządu, wspólników oraz innych osób, które będą uczestniczyć w działaniu danego podmiotu.W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością poza zarządem który reprezentuje podmiot możemy powołać prokurenta. Sprwadź jaką rolę pełni taka osoba w spółce.

Kim jest Prokurent?

Prokurent to osoba, której udzielona została prokura –  rodzaj pełnomocnictwa dla określonej osoby fizycznej.

Zakres takiego pełnomocnictwa regulowany jest przez Kodeks cywilny. Powołanie prokurenta musi być jednomyślnym działaniem Zarządu.

Zajmuje się on reprezentowaniem spółki  gdy dokonywane są różne czynności przez zarząd – obejmuje czynności pozasądowe oraz sądowe związane z działalnością spółki.

Prokura nie może być przeniesiona na inną osobę, ale prokurent może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do dokonania konkretnych czynności prawnych.

Prokurent posiada uprawnienia podobne to tych które posiada zarząd, czyli może zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, lecz nie może zbyć przedsiębiorstwa.

Prokurent nie musi być pracownikiem spółki, nie ma też wymogów co do jego wykształcenia.

Działania Prokurenta

Można spotkać kilka zapisów dotyczących prokurenta i sposobów jego działania:

  • Działanie samodzielne – bez uczestnictwa innych członków Zarządu
  • Działanie łączne z Zarządem – zwykle przy zarządach wieloosobowych- prokurent + członek zarządu

Kodeks cywilny czy Prawo upadłościowe i naprawcze nie reguluje kwestii odpowiedzialności prokurenta, poza o odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – przepis art. 415 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy kto z winy umyślnej wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia.

Kiedy warto mieć prokurenta?

Pozostaje zadać sobie pytanie czy warto mieć Prokurenta oraz w jakich zadaniach może nam pomóc. Wszystko zależy od firmy oraz sposobu jej zarządzania. Przedstawiamy kilka opcji kiedy warto skorzystać z takiej możliwości:

  • Gdy zarząd podróżuje i mogą zdarzyć się sytuacje kiedy niezbędne jest działanie przed urzędami czy instytucjami
  • Do swoistego nadzorowania działań zarządu ( w przypadku wymogu reprezentacji łącznie z Zarządem )
  • Podpisywanie umów – np. wirtualne biuro w Warszawie
  • Spotkania biznesowe
  • Zmiany w KRS dotyczące adresu – np. adres do rejestracji firmy kraków

Prokurent może być osoba która w firmie poza reprezentacja będzie działa w roli eksperta podczas spotkań biznesowych, negocjacji czy reprezentacji w Urzędach, Bankach, itp. Równie dobrze może być zarządzającym firmą zamiast Zarządu.

biuro do wynajęcia, wirtualne biuro, wirtualny adres


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb