Blog startUP & MŚP

Na czym polega spółka komandytowo-akcyjna?

Czym różni się spółka komandytowo- akcyjna od innej? Sprawdź!

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Jaki jest minimalny kapitał?

Spółka jest w swojej konstrukcji podobna do spółki komandytowej i wykazuje pewne pokrewieństwa ze spółką akcyjną. Spółka komandytowo-akcyjna przeznaczona jest raczej do wykonywania działalności w większym rozmiarze, na co wskazuje zapis w Kodeksie spółek handlowych o minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 50 000 zł. Wymogi formalne wobec spółki komandytowo-akcyjnej również są większe niż wobec pozostałych spółek osobowych.

Statut czy umowa?

Byt spółki komandytowo-akcyjnej reguluje statut spółki (nie umowa). Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze i powinien on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i powstaje z chwilą rejestracji.

Od 1 stycznia 2014r. polskie spółki komandytowo-akcyjne – podobnie jak inne spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) zobowiązane są do określania wysokości uzyskiwanych dochodów i strat zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do zapłaty zaliczek na ten podatek i do corocznego rozliczenia należnego podatku dochodowego.

Ponadto zobowiązane są, jako płatnik – w przypadku przeznaczenia uzyskanego zysku do podziału pomiędzy wspólników – do potrącania podatku należnego od dochodów uzyskiwanych przez tych wspólników z udziału w ich zyskach. Konsekwencją nadania S.K.A. podmiotowości na gruncie ustawy o PDOP jest zasadniczo wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez tę spółkę, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych. Uzyskiwane przez wspólników (akcjonariuszy) S.K.A. dochody z tytułu udziału w tej spółce podlegać będą podatkowej kwalifikacji jako uzyskane przez nich “dochody z udziału w zyskach osób prawnych” i jako taki dochód będą opodatkowane według stawki 19% uzyskanego przychodu, albo – po spełnieniu przez akcjonariusza S.K.A. warunków wskazanych wart. 22 ust. 4 ustawy o PDOP – zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Inny jednak będzie skutek w podatku dochodowym w przypadku uzyskania tych dochodów przez akcjonariusza S.K.A., inny zaś w przypadku ich uzyskania przez komplementariusza tej spółki. W przypadku komplementariusza należny zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony od dochodów z udziału w zyskach S.K.A. będzie mógł on pomniejszyć o wartość podatku należnego od dochodu tej spółki, przypadającego proporcjonalnie na jego udział w jej zysku (pomniejszającego ten zysk), zapłaconego przez S.K.A. za rok podatkowy, którego podział zysku dotyczył. Jeżeli podział zysku S.K.A. nie będzie dokonywany bezpośrednio w roku podatkowym następującym po roku, w którym S.K.A. dochód (i zysk) uzyskała, lecz w latach następnych, to wówczas takie odliczenie przysługiwać będzie także w tych latach następnych, nie dłużej jednak niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty. Przysługujące komplementariuszowi uprawnienie do pomniejszenia podatku należnego od dochodu uzyskanego przez takiego komplementariusza z udziału w zyskach S.K.A. w praktyce będzie realizowane przez tę spółkę będącą płatnikiem tego podatku.

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT podatnikiem jest spółka, o ile dokona rejestracji do VAT.

Jak wygląda odpowiedzialność w spółce?

Odpowiedzialność w spółce jest zróżnicowana, podobnie jak w spółce komandytowej. Jednej ze wspólników (komplementariusz) ponosi pełną odpowiedzialność i jest widoczny w nazwie spółki, drugi ze wspólników odpowiada w sposób ograniczony i nie jest widoczny w nazwie spółki (jak komandytariusz w spółce komandytowej).

Gdzie zarejestrować?

Wybierz wirtualne biuro Warszawa, gdzie znajduje się siedziba HUB Kolektyw i zarejestruj firmę w najbardziej doświadczonym miejscu. Jeśli przebywasz w innym województwie, skorzystaj z biura wirtualnego w Krakowie.

adres firmy w Warszawie, oszczędność kosztów, wirtualne biuro, wirtualny adres


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb